Nagrody Burmistrza Śremu za wyniki sportowe za 2023 rok – nabór wniosków do 31 marca

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 519/XLVI/2023 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród Burmistrza Śremu za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Wielk.z 2023 r. poz. 6558 z dn. 6.07.2023 r.) zmienionej Uchwałą Nr 584/L/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2024 r. poz. 1667 z dn. 9.02.2024 r.) Urząd Miejski w Śremie informuje, że w terminie do 31 marca br. można składać wnioski o nagrodę Burmistrza za wyniki sportowe za rok 2023.

UWAGA: uchwałą zmieniającą wprowadzono nowe wzory wniosków!!!

https://srem.pl/aktualnosci/nagrody-burmistrza-sremu-za-2023-rok.html