1. Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych stosowane przez Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Staszica 1A, 63-100 Śrem, gwarantujące zgodność z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez Śremski Sport Sp. z o.o.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Śremski Sport Sp. z o.o.

Spółka Śremski Sport Sp. z o.o. przestrzega przy przetwarzaniu danych osobowych następujących zasad:

I. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
Śremski Sport Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, dla osoby której dane dotyczą.

II. Ograniczenie celu
Śremski Sport Sp. z o.o. zbiera dane osobowe wyłącznie w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

III. Minimalizacja danych
Śremski Sport Sp. z o.o. przetwarza tylko takie dane osobowe które są stosowne i adekwatne do określonego celu przetwarzania, a ich zakres ogranicza do tego co jest niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.

IV. Ograniczenie przechowywania
Śremski Sport Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

V. Prawidłowość danych
Śremski Sport Sp. z o.o. zapewnia, aby dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane.
Spółka podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub sprostowania danych, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania.

VI. Integralność i poufność
Śremski Sport Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

VII. Prawa podmiotów danych
Śremski Sport Sp. z o.o. respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.

VIII. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania
Śremski Sport Sp. z o.o. wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi Rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

IX. Domyślna ochrona danych
Śremski Sport Sp. z o.o. wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych jest stosowana podczas opracowywania i zakupu nowych produktów/systemów.

X. Bezpieczeństwo przetwarzania/bezpieczeństwo danych
Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny. Śremski Sport Polska Sp. z o.o. wdrożyła środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, uwzględniając przy tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

XI. Rozliczalność
Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych są należycie dokumentowane przez Śremski Sport Sp. z o.o.
Spółka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia i jest w stanie to wykazać.

XII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Śremski Sport Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w Rozporządzeniu. Dane Inspektora i kontakt zostały podane na stronie podmiotowej w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Szanowni Państwo,
Administrator Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Pani Marta Krajewska
Inspektor Ochrony Danych
Śremski Sport Sp. z o.o.

Kontakt do IOD poprzez:
a) e-mail: iod@sremskisport.pl
b) listownie z dopiskiem dla IOD na adres korespondencyjny: Staszica 1A, 63-100 Śrem.

Kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z naszym Inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
CEL: DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH
Śremski Sport Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śremski Sport Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Staszica 1A, 63-100 Śrem.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych.  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Pani Marta Krajewska: e-mail: iod@sremskisport.pl lub listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej w punkcie 1 z dopiskiem dla IOD.

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z IOD (przesłanie danych).

4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz Administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody w celu kontaktu z Administratorem i/lub Inspektorem Ochrony Danych oraz przez okres 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

8. Ma Pani/Pan prawo do:

  • uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
  • powiadomienia każdego odbiorcy o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku Administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów ogólnego Rozporządzenia;
  • wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora.

9. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać z gotowych wniosków dostępnych na stronie podmiotowej w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: iod@sremskisport.pl lub przesłać listownie na adres korespondencyjny podany powyżej w punkcie 1- z dopiskiem „dla IOD” lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres.

10. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać.
Brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy wszelkie informacje w tym zakresie, o których mowa w art. 13 ust.1 i 2 RODO, na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją, a w przypadku wątpliwości lub uzyskania szerszych informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z powołanym przez Administratora danych według art. 37 RODO, Inspektorem Ochrony Danych – Panią Martą Krajewską pod adresem e-mail: iod@sremskisport.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla klienta korzystającego z obiektu Śremski Sport Sp. z o.o

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy o następujących kwestiach:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Śremski Sport Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Staszica 1A, 63-100 Śrem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się mailowo: iod@sremskisport.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
3. Śremski Sport Sp. z o.o. może przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:
– dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, numer dok. tożsamości – w przypadku oświadczenia zgody rodzica/opiekuna prawnego);
– dane kontaktowe (nr tel. lub/i e-mail);
– dane biometryczne (skan analizujący naczynia krwionośne dłoni).
4. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:
a) w przypadku danych zwykłych:
– w celu sprzedaży karnetów i wejść wielokrotnych,
– w celu ułatwienia korzystania z obiektu (poprzez panel klienta),
– w celu uzyskania ulg i korzyści wynikających z posiadania legitymacji szkolnych, rentowych i innych,
– w celu (w przypadku odnalezienia) zwrotu kosztowności i innych wartościowych rzeczy bezpośrednio do właściciela,
– w celu udostępnienia możliwości rezerwacji usług, takich jak tory bowlingowe czy korty do squasha,
– w celu organizowania imprez na terenie obiektu,
– w celu sporządzenia statystyk i raportów korzystania klientów z obiektu,
– w celu udoskonalenia i ulepszenia jakości przepływu informacji między pracownikami a klientami,
– w celu wyrażenia zgody na udział w imprezach organizowanych przez Śremski Sport,
– w celu wystawiania faktur i rachunków imiennych,
b) w przypadku danych biometrycznych:
– dla celów identyfikacji klienta w poszczególnych strefach obiektu Śremskiego Sportu Sp. z o.o. wyposażonych w czytnik biometryczny na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli Twojej zgody;
c) w pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową rejestracji w panelu klienta (brakiem możliwości skorzystania z niektórych usług) lub odmową zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających.
7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz żądania ograniczenia przetwarzania. Posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego -sprzeciw możesz zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail iod@sremskisport.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
– dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług sportowych będą przechowywane do czasu jej zakończenia,
– dane osobowe pozyskane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu odwołania Twojej zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu,
– dane osobowe pozyskane w celu realizacji obowiązków dotyczących dokumentacji podatkowej będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
9. Odbiorcami Twoich danych będą firmy, które świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne lub dostarczają programy informatyczne lub usługi płatności zdalnej. Dane będą przekazywane podmiotom realizującym na nasze zlecenie usługi rezerwacji zajęć, zapłaty za zajęcia lub karnety, promocyjne (mailing, newsletter) – jeżeli była zgoda, dostawcom programów lub systemów obsługi księgowej a także odbiorcą danych mogą być podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych przepisów prawa, np. Policja.
10. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
11. Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, masz prawo skierować skargę do organu nadzorczego – to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
12. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w tym profilowaniu.