1. Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych stosowane przez Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Staszica 1A, 63-100 Śrem, gwarantujące zgodność z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez Śremski Sport Sp. z o.o.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Śremski Sport Sp. z o.o.

Spółka Śremski Sport Sp. z o.o. przestrzega przy przetwarzaniu danych osobowych następujących zasad:

I. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
Śremski Sport Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, dla osoby której dane dotyczą.

II. Ograniczenie celu
Śremski Sport Sp. z o.o. zbiera dane osobowe wyłącznie w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

III. Minimalizacja danych
Śremski Sport Sp. z o.o. przetwarza tylko takie dane osobowe które są stosowne i adekwatne do określonego celu przetwarzania, a ich zakres ogranicza do tego co jest niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.

IV. Ograniczenie przechowywania
Śremski Sport Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

V. Prawidłowość danych
Śremski Sport Sp. z o.o. zapewnia, aby dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane.
Spółka podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub sprostowania danych, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania.

VI. Integralność i poufność
Śremski Sport Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

VII. Prawa podmiotów danych
Śremski Sport Sp. z o.o. respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.

VIII. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania
Śremski Sport Sp. z o.o. wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi Rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

IX. Domyślna ochrona danych
Śremski Sport Sp. z o.o. wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych jest stosowana podczas opracowywania i zakupu nowych produktów/systemów.

X. Bezpieczeństwo przetwarzania/bezpieczeństwo danych
Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny. Śremski Sport Polska Sp. z o.o. wdrożyła środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, uwzględniając przy tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

XI. Rozliczalność
Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych są należycie dokumentowane przez Śremski Sport Sp. z o.o.
Spółka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia i jest w stanie to wykazać.

XII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Śremski Sport Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w Rozporządzeniu. Dane Inspektora i kontakt zostały podane na stronie podmiotowej w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Szanowni Państwo,
Administrator Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Pani Marta Krajewska
Inspektor Ochrony Danych
Śremski Sport Sp. z o.o.

Kontakt do IOD poprzez:
a) e-mail: iod@sremskisport.pl
b) listownie z dopiskiem dla IOD na adres korespondencyjny: Staszica 1A, 63-100 Śrem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla klienta korzystającego z obiektu Śremski Sport Sp. z o.o

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy o następujących kwestiach:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Śremski Sport Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Staszica 1A, 63-100 Śrem.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się mailowo: iod@sremskisport.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 3. Śremski Sport Sp. z o.o. może przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:
  – dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, numer dok. tożsamości – w przypadku oświadczenia zgody rodzica/opiekuna prawnego);
  – dane kontaktowe (nr tel. lub/i e-mail);
  – dane biometryczne (skan analizujący naczynia krwionośne dłoni).
 4. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:
  a) w przypadku danych zwykłych:
  – w celu sprzedaży karnetów i wejść wielokrotnych,
  – w celu przenoszenia środków pieniężnych między kontami klienckimi,
  – w celu ułatwienia korzystania z obiektu (poprzez panel klienta),
  – w celu uzyskania ulg i korzyści wynikających z posiadania legitymacji szkolnych, rentowych i innych,
  – w celu (w przypadku odnalezienia) zwrotu kosztowności i innych wartościowych rzeczy bezpośrednio do właściciela,
  – w celu udostępnienia możliwości rezerwacji usług, takich jak tory bowlingowe czy korty do squasha,
  – w celu organizowania imprez na terenie obiektu,
  – w celu sporządzenia statystyk i raportów korzystania klientów z obiektu,
  – w celu udoskonalenia i ulepszenia jakości przepływu informacji między pracownikami a klientami,
  – w celu wyrażenia zgody na udział w imprezach organizowanych przez Śremski Sport,
  – w celu wystawiania faktur i rachunków imiennych,
  b) w przypadku danych biometrycznych:
  – dla celów identyfikacji klienta w poszczególnych strefach obiektu Śremskiego Sportu Sp. z o.o. wyposażonych w czytnik biometryczny na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli Twojej zgody;
  c) w pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową rejestracji w panelu klienta (brakiem możliwości skorzystania z niektórych usług) lub odmową zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających.
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz żądania ograniczenia przetwarzania. Posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego -sprzeciw możesz zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail iod@sremskisport.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
  – dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług sportowych będą przechowywane do czasu jej zakończenia,
  – dane osobowe pozyskane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu odwołania Twojej zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu,
  – dane osobowe pozyskane w celu realizacji obowiązków dotyczących dokumentacji podatkowej będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
 9. Odbiorcami Twoich danych będą firmy, które świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne lub dostarczają programy informatyczne lub usługi płatności zdalnej. Dane będą przekazywane podmiotom realizującym na nasze zlecenie usługi rezerwacji zajęć, zapłaty za zajęcia lub karnety, promocyjne (mailing, newsletter) – jeżeli była zgoda, dostawcom programów lub systemów obsługi księgowej a także odbiorcą danych mogą być podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych przepisów prawa, np. Policja.
 10. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 11. Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, masz prawo skierować skargę do organu nadzorczego – to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
 12. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

Informacja dotycząca rozpatrywania żądań osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy o następujących kwestiach:

Śremski Sport Sp. z o o. z siedzibą przy ulicy Staszica 1a, 63-100 Śrem, jako Administrator Danych Osobowych informuje o przysługujących osobom fizycznym prawach, związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – RODO.
Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i wykonywania żądań realizacji przysługujących praw.


O co można wnioskować?

Osobom fizycznym przysługują następujące prawa realizowane na wniosek, związane
z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do informacji, w tym prawo do kopii danych (art. 15 RODO);
2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
3) prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
4) prawo do ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO);
5) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
6) prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO);
7) prawo do niepodlegania automatycznym rozstrzygnięciom indywidualnym (art. 22 RODO).

W jaki sposób można zgłosić żądanie realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
Wniosek może zostać zgłoszony:
1) w sekretariacie spółki Śremski Sport Sp. z o.o. – składany osobiście przez wnioskodawcę,
a odbierany przez osoby upoważnione do przyjmowania wniosków i przeszkolone w tym zakresie;
2) elektronicznie, w szczególności na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@sremskisport.pl
3) za pośrednictwem operatora pocztowego w postaci papierowej.
Śremski Sport Sp. z o.o. udostępnia na swojej stronie internetowej wzór wniosku o realizację praw osoby, której dane dotyczą.

Jaki jest czas odpowiedzi / realizacji żądania?
Aby dokładnie przeanalizować zgłoszenie oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie, Administrator przyjął, że rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
W tym terminie zostanie wysłane powiadomienie do wnioskodawcy. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, wskazany powyżej termin można przedłużyć o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator powiadomi wnioskodawcę o przedłużeniu terminu z podaniem przyczyny opóźnienia.

Jakie są koszty realizacji wniosku?
1. Wnioski są wolne od opłat za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 (poniżej).
2. Spółka będzie uprawniona do pobrania opłaty od wniosku w szczególności w sytuacji, gdy wniosek:
1) został zgłoszony przed upływem 3 miesięcy od dnia zgłoszenia przez wnioskodawcę żądania tego samego rodzaju, przy czym ograniczenie to nie dotyczy prawa do sprostowania danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych ani prawa do sprzeciwu;
2) obejmuje żądanie udzielenia odpowiedzi na szczególnym nośniku lub formacie odpowiedzi, jeżeli nie odpowiada on standardowemu formatowi przyjętemu przez Śremski Sport Sp. z o.o.;
3) został sporządzony w języku innym niż język, który jest standardowo używany przez Śremski Sport Sp. z o.o. w komunikacji z klientami /kontrahentami;
4) wymaga znacznego zaangażowania zasobów ludzkich lub środków niezbędnych do prawidłowego wykonania wniosku w stopniu zakłócającym normalną działalność Śremskiego Sportu Sp. z o.o.;
5) ma zostać zrealizowany w szczególnym trybie jak np. odpowiedź przesłana kurierem;
6) składany jest ponownie przed upływem 3 miesięcy po tym, jak uprzednie takie samo żądanie zostało wycofane.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2 powyżej będzie uwzględniać w szczególności: administracyjne koszty udzielenia odpowiedzi na wniosek, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań, w tym w szczególności koszty kuriera, tłumacza, zakupu
i dostosowania nośnika, wykonania nagrania dźwiękowego;
4. Wysokość opłaty, o której mowa powyżej, ustala Zarząd Śremskiego Sportu
Sp. o.o.
5. W przypadku, gdy Śremski Sport Sp. z o.o. jest uprawniona do pobrania opłaty, o której mowa powyżej, rozpocznie realizację wniosku, po jej wniesieniu.

Czy każde zgłoszone żądanie zostanie zrealizowane?
Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy powołanego przez Śremski Sport Sp. z o.o. Inspektora Ochrony Danych, jej wynikiem będzie odpowiedź dotycząca jego realizacji skierowana do wnioskodawcy.
Jednocześnie informujemy, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania, w szczególności, gdy:
1) wniosek jest nieuzasadniony, szczególnie, gdy pozytywne załatwienie wniosku jest prawnie niedopuszczalne lub niewymagane;
2) wniosek jest nadmierny, szczególnie jest składany ustawicznie, co oznacza wniosek składany częściej niż raz na 3 miesiące w tej samej kategorii sprawy;
3) wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę pomimo wezwania wysłanego do wnioskodawcy;
4) wniosek wskazuje na szczególny nośnik lub format odpowiedzi, który nie odpowiada standardowym formatom;
5) wniosek złożony został w innym języku niż język używany w komunikacji przez Śremski Sport Sp. z o.o. z klientami/kontrahentami;
6) realizacja żądania mogłaby spowodować ujawnienie tajemnicy prawnie chronionej;
7) wniosek obejmuje żądanie wydania kopii danych lub przeniesienia danych w języku innym niż język, w jakim dane są przetwarzane przez Śremski Sport Sp. z o.o.;
8) przesłanie danych innemu administratorowi w odpowiedzi na wniosek o przeniesienie danych osobowych nie jest technicznie możliwe.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH NA PODSTAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego jest Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Staszica 1A,
  63-100 Śrem.
  Z Administratorem można się kontaktować:
  a) listownie: Śremski Sport Sp. z o.o., ul. Staszica 1A, 63-100 Śrem
  b) mailowo: sekretariat@sremskisport.pl
  c) telefonicznie: (+48) 61 222 86 81.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@sremskisport.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Śremski Sport Sp. z o.o. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na podstawie monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 5. Monitoring wizyjny obejmuje:
  A. Na zewnątrz:

  – teren wokół dojścia do namiotu lodowiska
  – teren wokół tylnego wejścia do obiektu
  – teren przed obiektem wraz ze szlabanem
  – teren parkingów
  B. Wewnątrz:
  – wejścia do obiektu
  – ciągi komunikacyjne/korytarze
  – pomieszczenia biurowe
  – pomieszczenia techniczno-technologiczne
  – hala basenowa
  – hala sportowa z trybunami
  – strefy: fitness, walk, siłowni, bowlingu, obsługi klienta (z wyłączeniem restauracji)
  – strefa szafek basenowych (kamery w szatni basenowej obejmują tylko i wyłącznie szafki klienckie na rzeczy osobiste/ubrania).
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości dysku) maksymalnie do 90 dni. W sytuacji, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – nagranie przechowywane będzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po zakończeniu wskazanego czasu zapisy z monitoringu zostaną trwale usunięte.
 7. W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dalej innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa, albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania umów Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, np. firmom serwisującym;
 8. Śremski Sport Sp. z o.o. nie wydaje kopii nagrań z monitoringu ze względu na ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą (tj. innych osób, których wizerunek został utrwalony na nagraniu z monitoringu). Zabezpieczone nagrania mogą być udostępnione jedynie podmiotom prowadzącym postępowanie na podstawie przepisów prawa jak, np. sądy, policja, prokuratura oraz podmiotom działającym na podstawie przepisów szczególnych jak, np. firmy ubezpieczeniowe na podstawie uzasadnionego wniosku złożonego do Administratora przez te podmioty. Inne osoby fizyczne, które chciałaby skorzystać z prawa dostępu do nagrań z monitoringu wizyjnego mogą skorzystać z tego prawa tylko w uzasadnionych przypadkach kontaktując się z Administratorem w celu udostępnienia nagrania do wglądu w siedzibie Spółki.
  W związku z powyższym Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art.18 RODO. W celu realizacji swoich praw może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem bezpośrednio w jego siedzibie lub przesyłając żądanie na adres e-mail: sekretariat@sremskisport.pl lub iod@sremskisport.pl.
 9. Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Przetwarzane dane za pomocą monitoringu wizyjnego nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.