Nabór na stanowisko Ratownika WOPR!

Śremski Sport Sp. z o.o.
Staszica 1a, 63-100 Śrem 


OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
RATOWNIK WOPR
Dostępna liczba miejsc: 2 etaty

Wymagania niezbędne:

 1. Certyfikat MSW o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych lub uprawnienia ratownika WOPR.
 2. Aktualny certyfikat KPP.
 3. Aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa.
 4. Kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (min. 1 patent).
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Odporność na stres.
 3. Odpowiedzialność i zaangażowanie.
 4. Dyspozycyjność.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi:

 1. Dbałość o bezpieczeństwo osób znajdujących się na pływalni.
 2. Opieka nad pływalnią.
 3. Dbałość o stanowisko pracy.
 4. Kontakt z klientami pływalni.
 5. Prowadzenie dokumentacji ratowniczej.


Warunki pracy:

 1. Praca na pływalni Śremskiego Sportu, od poniedziałku do piątku, również w soboty, niedziele i święta (wg grafiku pracy) w godz. I zmiana 6:30 – 14:30, II zmiana 14:30 – 22:30.
 2. Umowa o pracę w pełnym wymiarze godz. lub umowa cywilno-prawna.
 3. Wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Śremskim Sporcie.
 4. Praca w młodym i dynamicznym zespole.
 5. Zmianowy, elastyczny system pracy.


Wymagane dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w pkt. I 1, 2, 3.
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 3. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie – lekarz medycyny pracy).

Wymagane dokumenty należy składać w biurze Śremskiego Sportu Sp. z o.o. pod adresem
ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem w godz. 7:00 – 15:00 lub przesłać pocztą na adres Śremskiego Sportu do dnia 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 604 102 992.