Składanie ofert – badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Śremski Sport Sp. z o.o. w Śremie sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem za lata obrotowe 2018 i 2019.

Oferty należy składać w terminie do 21 września 2018 r.:

  • osobiście, w siedzibie Spółki przy ul. Staszica 1a w Śremie w sekretariacie w dni robocze w godz. 7:00 do 15:00
  • przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: sekretariat@sremskisport.pl

 

Ocena ofert oraz wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany z uwzględnieniem przede wszystkim:

  • doświadczenia w badaniu spółek komunalnych o podobnym rodzaju działalności,
  • oferowanej ceny.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.

Zarząd Śremski Sport Sp. z o.o.

Skip to content