BUDUJEMY BASEN I NOWE BOISKA

Burmistrz Śremu Adam Lewandowski przedstawia pomysł na remont basenu i rozbudowę obiektów sportowych. 

-To jedna z trudniejszych, złożonych decyzji, jaką musiałem podjąć w ostatnich latach, zmierzając się z tradycjami sportowymi, możliwościami zagospodarowania tej przestrzeni, a przede wszystkim potrzebami infrastruktury sportowej, koniecznej dla zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.

SPRZEDAŻ CZĘŚCI TERENU PRZY UL. ZAMENHOFA
ZOSTAŁA PRZESĄDZONA

Uznałem, że priorytetem jest wszechstronne wychowanie przez sport oraz powszechna rekreacja dla rodzin, co można zapewnić wyłącznie poprzez modernizację basenu oraz rozbudowę bazy sportowej w szkołach i współpracę z klubami sportowymi.
Rozwój gminnej infrastruktury sportowej w mieście w ramach nieruchomości szkolnych rozwiązuje problem właściwego nadzoru, zarządzania, udostępniania i utrzymania obiektu, przy racjonalnej optymalizacji kosztów z tym związanych.

FINANSOWANIE REMONTU BASENU

Wygospodarowanie kwoty w bieżącym roku z przeznaczeniem na remont basenu przez gminę oznaczałoby zaciągnięcie dodatkowego zobowiązania, które będzie miało odzwierciedlenie w latach następnych.
Wariant sfinansowania remontu basenu bezpośrednio z budżetu gminy poprzez dokapitalizowanie spółki ze środków pozyskanych np. z wyemitowanych obligacji jest możliwy, jednak mógłby zakłócić realizację zaplanowanych inwestycji gminnych i bieżące utrzymanie rozmaitych zadań gminnych na tym samym poziomie. W najgorszym przypadku nawet zablokować plany związane z inwestycjami, które mogą być po części sfinansowane z nowego rozdania unijnego. Proceduralnie wymagają one pełnego zabezpieczenia finansowego gminy, czyli pokrycia finansowego w budżecie. Decyzja o sfinansowaniu remontu basenu głównie ze zbycia majątku spółki, który od lat jest nierentowny dla spółki, jest racjonalną i odpowiedzialną w momencie, w którym przychodzi ją podjąć.

ujecie4


PROGRAM 

„BOISKA SPORTOWE ŚREM 2016 – 2018”

Zdając sobie sprawę z rosnącego zapotrzebowania mieszkańców na infrastrukturę sportowo – rekreacyjną, proponuję program budowy i modernizacji boisk sportowych na terenie gminy Śrem w ramach inwestycji gminnych bez zaciągania przez gminę dodatkowych zobowiązań finansowych.

Odstąpienie od modernizacji starego boiska przy ul. Zamenhofa wynika z analizy ekonomicznej utrzymania i zarządzania tym obiektem, po ewentualnej modernizacji. Przypomnę, że obiekt przy ul. Zamenhofa należy do spółki Śremski Sport, dla której mechanizmy finansowania działalności, utrzymywania obiektów są inne niż dla gminy.

basen2

Program, który proponuję pozwoli w ciągu 2 lat na rozwój bazy sportowej, utrzymywanej bezpośrednio z budżetu gminy, a nie przez spółkę, co przyniesie lepsze warunki nauczania wychowania fizycznego w szkołach, zwiększenie liczby boisk do gry w piłkę nożną oraz rozwój pozostałych dyscyplin sportowych: pływania, lekkiej atletyki, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej.
Środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Zamenhofa pozwolą na remont basenu i elementów obiektu przy ul. Staszica w stopniu odpowiadającym jego możliwemu unowocześnieniu.
Program budowy boisk zakłada zamiast remontu jednego przy ul. Zamenhofa, oddalonego od większości placówek oświatowych, powstanie 5 nowych obiektów oraz ogólnodostępnej bieżni lekkoatletycznej.W celu zaspokojenia potrzeb sportowych dzieci i młodzieży śremskich szkół oraz skupionych w klubach sportowych proponuję w 2017 roku, zgodnie z założeniami programu „Boiska Sportowe Śrem 2016 – 2018”, budowę 4 nowych boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią poliuretanową,  zlokalizowanych przy SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, ZSPiG w Śremie oraz boiska ze sztuczną trawą przy Gimnazjum nr 1. Ponadto planuję przy Gimnazjum nr 1 w Śremie budowę tartanowej bieżni lekkoatletycznej. Nawierzchnia bocznego boiska treningowego na stadionie w Parku Miejskim zmieniona będzie na sztuczną trawę.
Z myślą o miłośnikach biegania oraz lekkiej atletyki planuję wokół płyty głównej w 2018 roku budowę oświetlonej bieżni tartanowej na Stadionie Miejskim w Śremie.

Wizualizacja_Boisko_Internet


RUSZAMY Z BASENEM

Źródłem finansowania powyższych inwestycji będzie budżet gminy w latach 2017 – 2018, co zostanie zaproponowane Radzie Miejskiej w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Obecnie projekt modernizacji basenu uzyskał pozwolenie na budowę. Prace remontowe ruszą w połowie bieżącego roku. Projekt obejmuje budowę pełnowymiarowej niecki basenu sportowego o głębokości od 1,2 -2,0 metrów. Na basenie powstanie również rekreacyjna strefa rodzinna dla najmłodszych. Uzupełnieniem tego będzie nowoczesna odnowa biologiczna, dwupoziomowa restauracja oraz nowe szatnie. Modernizacji ulegnie również całe przestarzałe zaplecze techniczne obiektu, ze wszystkimi systemami energetycznymi i wspomagającymi. Zastosowana zostanie nowa technologia basenowa pozwalająca na oszczędność wody i energii.

ujecie1

Basen zostanie oddany do użytku jak najszybciej!

Adam Lewandowski
Burmistrz Śremu

 

slayder-(1)

Gminny program „Boiska Sportowe Śrem 2016 -2018” zakłada  budowę nowych oraz modernizację obecnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Śrem. Program powstał w trosce o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży szkolnej oraz intensyfikowanie dostępności do obiektów sportowych.

CEL – Celem jest zwiększenie liczby obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży dostępnych szczególnie w szkołach. Głównym wyznacznikiem lokalizacji jest dostępność do obiektu w celu aktywnego uprawiania sportu.

GRUPA DOCELOWA – Użytkownikami obiektów sportowych będą gównie dzieci, młodzież szkolna, członkowie klubów sportowych oraz grupy zorganizowane.

ZAKRES INWESTYCJI

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie 

 b Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

b Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą

l Bieżnia lekkoatletyczna tartanowa

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie

b Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie 

b Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

b Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową

Stadion Miejski w Parku Miejskim im Powstańców Wielkopolskich

b Modernizacja płyty bocznego boiska treningowego – sztuczna trawa

l Bieżnia lekkoatletyczna tartanowa z oświetleniem

REALIZACJE INWESTYCJI

Rok 2016
• Wykonanie dokumentacji projektowej dla 5 boisk – 80.000,- zł

Rok 2017
• Realizacje inwestycji budowy nowych boisk – 2.300.000,- zł
• Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej Rozbudowy Stadionu Miejskiego w Śremie w Parku im. Powstańców Wielkopolskich wyposażenie w tartanową bieżnie lekkoatletyczną z oświetleniem oraz modernizacja płyty bocznej boiska – 50.000,- zł

Rok 2018
• Realizacja inwestycji pn. Rozbudowa Stadionu Miejskiego w Śremie w Parku im. Powstańców Wielkopolskich wyposażenie w tartanową bieżnie lekkoatletyczną z oświetleniem oraz modernizacja płyty bocznej boiska – 1.900.000,- zł

 

FINANSOWANIE

Inwestycje oraz modernizacje finansowane będą ze środków własnych gminy Śrem i zabezpieczone zostaną w budżecie w dziale inwestycyjnym co odzwierciedlą zaproponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przez odstąpienie od wykupu udziałów z ZGO Jarocin na sumę 2,3 mln zł.

 

EFEKTY PROGRAMU

Podwyższenie jakości kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu kultury fizycznej. Ułatwienie dostępu do infrastruktury sportowej mieszkańcom gminy. Działania w ramach programów profilaktyki uzależnień. Zwiększanie dostępności obiektów dla klubów sportowych w cyklu treningowy. Odciążenie płyty głównej stadionu miejskiego w Śremie. Propagowanie sportu i rekreacji oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Śrem.

Źródło: srem.pl

Skip to content